Časopis Hrvatske vode

Časopis HRVATSKE VODE je interdisciplinarni časopis kojemu je osnovna zadaća informiranje stručne i znanstvene javnosti o najnovijim dostignućima na području gospodarenja vodama kroz mnogobrojne znanstvene i stručne članke, priopćenja sa znanstvenih skupova, stručne prikaze te druge obavijesti o svim disciplinama koje se bave vodama. Osim tehničkog i ekološkog aspekta, časopis obuhvaća i sociološku i ekonomsku problematiku vodnog gospodarstva, pokrivajući na taj način sve faze planiranja i gospodarenja vodnim resursima. Shodno tome, dobrodošao je doprinos znanstvenika i stručnjaka s područja hidrologije, geologije, geografije, meteorologije, pedologije, biologije, sociologije te svih drugih relevantnih struka i specijalnosti.

Časopis objavljuje recenzirane i nerecenzirane članke, a recenzirani se članci uvrštavaju u sljedeće kategorije:

  • izvorni (originalni) znanstveni članak,
  • prethodno priopćenje,
  • pregledni članak,
  • izlaganje (referat) sa znanstvenog skupa,
  • stručni članak.

Detaljnije informacije o kategorizaciji te pripremi članaka dane su u uputama za autore.

Kontakt osoba: Julija Prpić, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb; Tel: +385 1 6307 443; e-mail: [email protected]


The Journal HRVATSKE VODE is an interdisciplinary journal with the main goal of informing the professional and scientific public about the latest achievements in water management by means of publishing scientific and professional papers, information on scientific gatherings, technical papers and reviews as well as other information on all water resources related disciplines. Apart from technical and ecological aspects, the journal includes social and economic issues of water management and covers all phases in planning and managing water resources. Hence, the contributions from scientists and professionals with background in hydrology, geology, geography, meteorology, pedology, biology, sociology and all other relevant disciplines are welcome.

Both reviewed and non-reviewed papers are published. Reviewed papers are categorized as follows:

  • original scientific paper,
  • preliminary report,
  • review paper,
  • conference paper,
  • professional paper.

Detailed information on categorization and publishing are given in the guidelines for authors.