Utjecaj ekoloških čimbenika na raznolikost i brojnost životnih zajednica potoka Jankovac (Park prirode Papuk) ; Utjecaj ekoloških čimbenika na raznolikost i brojnost životnih zajednica potoka Jankovac (Park prirode Papuk) / Ana Ostojić1*, Maria Špoljar1, Tvrtko Dražina1.
Sažetak

Istraživanje zoosestona provedeno je u lotičkim i lentičkim staništima longitudinalnog profila potoka Jankovac (Park prirode Papuk) u razdoblju od svibnja do listopada 2008. godine. Cilj ovog istraživanja bio je prikazati osnovna hidrološka obilježja te utvrditi utjecaj prekrivenosti dna vodenim makrofitima na razvoj, produkciju i bioraznolikost planktonske zajednice u protočnom hidrosustavu.

Rezultati istraživanja ukazuju da su promjene fizikalno-kemijskih pokazatelja bile statistički značajne između istraživanih postaja longitudinalnog profila potoka Jankovac (p<0,05). Ukupno je determinirano 86 svojti od čega najviše kolnjaka (Rotifera, 57 svojti), rašljoticalaca (Cladocera, 15 svojti) i veslonožaca

(Copepoda, 8 svojti). Kolnjaci su dominirali raznolikošću i brojnošću zoosestona, dok su najveći udio u biomasi imale skupine Cladocera i Copepoda. U protočnom sustavu potoka Jankovac lentička staništa zbog retencije vode omogućuju razvoj planktonske zajednice. U njima zone sa submerznim makrofitima

predstavljaju vrlo produktivna staništa s velikom brojnošću jedinki i raznolikošću svojti. To su glavna područja velike produkcije koja omogućavaju stvaranje dovoljne količine hrane bentoskim organizmima nizvodno u protočnom sustavu.; The investigation of zooseston was conducted in the lotic and lentic habitats of the Jankovac stream's

longitudinal profile (Nature park Papuk) in the period from May to October 2008. The investigation's objective was to present the main hydrological characteristics and determine the impact of aquatic macrophyte-covered bottom on the development, production and biodiversity of the plankton community in the stream's hydrological system.

The investigation results indicate that statistically significant changes of physico-chemical indicators occurred between the investigated stations on the Jankovac stream's longitudinal profile (p<0.05). In total, 86 taxa were determined, of which the majority were rotifers (Rotifera, 57 taxa), cladocerans (Cladocera, 15 taxa) and copepods (Copepoda, 8 taxa). Rotifers dominated with regard to diversity and number of zooseston, whereas Cladocera and Copepoda taxa represented the majority of biomass. In the Jankovac stream system, lentic habitats facilitate, due to water retention, the development of the plankton community. Zones with submersed macrophytes are very productive habitats with a large number and great diversity of organisms, and are the main, most productive areas, which produce sufficient quantities of nutrition for downstream benthic organisms in the stream system.; Istraživanje zoosestona provedeno je u lotičkim i lentičkim staništima longitudinalnog profila potoka Jankovac (Park prirode Papuk) u razdoblju od svibnja do listopada 2008. godine. Cilj ovog istraživanja bio je prikazati osnovna hidrološka obilježja te utvrditi utjecaj prekrivenosti dna vodenim makrofitima na razvoj, produkciju i bioraznolikost planktonske zajednice u protočnom hidrosustavu.. Rezultati istraživanja ukazuju da su promjene fizikalno-kemijskih pokazatelja bile statistički značajne između istraživanih postaja longitudinalnog profila potoka Jankovac (p