Sažetak

Krški izvor Jadro ključni je snabdjevač visoko kvalitetnom vodom grada Splita i šire regije. U članku je detaljnoj analizi podvrgnut režim odvođenja vode iz izvora Jadra koje za svoje potrebe vrši Vodovod Split.

Analizirani su hidrološki podaci sakupljeni u razdoblju od 1. siječnja 1995. do 31. prosinca 2009. Kritične se situacije javljaju tijekom ljetnih sušnih razdoblja, osobito u srpnju i kolovozu, kada su prirodni protoci izvora Jadra niski, temperature vode i zraka visoke, a potrebe za vodom sve veće. U tim mjesecima, a ponekad i u rujnu iz izvora se odvodi više od 50 % prirodnog protoka što je sa stanovišta održivog gospodarenja ovim vodnim resursom neodrživo. Posebno zabrinjava snažni trend porasta minimalnih godišnjih protoka koje se bespovratno odvode iz izvora Jadra. Cilj rada je bio ukazati na pretjerano odvođenje vode iz izvora Jadra kao i na zabrinjavajuće trendove porasta odvođenja vode u posljednjih 15 godina. Analiziran je odnos niskih protoka koje ostaju u koritu rijeke Jadro i visokih temperatura zraka te je ukazano da postoji realna opasnost njihove koincidencije na održivi razvoj ovog ionako vrlo ugroženog krškog okoliša.; The karst spring Jadro is the key source of high quality water supply for the town Split and the surrounding area. The paper presents a detailed analysis of the water drainage regime from the Jadro spring, which is carried out by the Split water utility. The analyzed hydrological data were collected in the period from 1 January 1995 to 31 December 2009. Critical situations occur during dry summer months, particularly in July and August, when the natural discharges of the Jadro spring are low, water and air temperatures are high and water demands increase. In these months, sometimes also in September, more than 50 % of the natural discharge is taken from the spring, which is unacceptable from the viewpoint of sustainable management of this water resource. Of particular concern is the strong trend of increase in minimum annual discharges taken from the Jadro spring. The paper's objective is to warn about excessive water drainage from the Jadro spring and also alarming trend of increase in water drainage in the past 15 years. The relation between low discharges remaining in the Jadro river bed and high air temperatures was analyzed, and it indicates that there is a real danger of their coincidence and impact on the sustainable development of already very endangered karst environment.