Krasoslovje v razvojnihizzivih na krasu I - voda Karstology and Development Challenges on Karst I - Water