Kartiranje poplave na Grobničkom polju u studenom 2016. na temelju Sentinel-1 satelitskog snimka / Andrija Rubinić1.
Sažetak

U članku je dan prikaz kartiranja poplavljenih područja upotrebom snimki dobivenih pomoću aktivnog radarskog senzora ugrađenog na Sentinel-1 satelitu Europske svemirske agencije (ESA). Radar posjeduje vlastiti izvor zračenja pa se snimanje može odvijati neovisno o dobu dana, a zahvaljujući duljim valnim duljinama zračenja koje neometano prolaze kroz oblake i maglu, neovisan je i o vremenskim prilikama te stanju atmosfere, što ga čini vrlo praktičnim za kartiranje poplava. Analizirane su snimke šireg područja Grobničkog polja iz studenog 2016., kada su na tom području zabilježene poplave uzrokovane rekordnom mjesečnom količinom oborina. Na postaji Rijeka, u studenom 2016., zabilježeno je 486,6 mm, a u zaleđu na postaji Platak čak 1311 mm oborina. U trenutku poplava najveća je pažnja bila usmjerena sanaciji problema izazvanih poplavama, kao što su poplavljene prometnice i opasnosti od poplavljivanja kuća. Tek naknadnom identifikacijom poplavljenih površina stekao se cjelovit uvid u sve lokacije i stvarnu veličinu poplave. Na nizu snimaka uočava se promjena veličine poplavljenog područja tijekom studenog i početkom prosinca 2016. godine: 15. 11. poplavljeno je 0,07 km2, 21.11. se poplavljena površina povećala na 0,56 km2, a 26.11. je bilo procijenjeno 0,68 km2 poplavljenog područja, da bi se 2. 12. 2016. površina poplavljenog područja smanjila na 0,53 km2..; The paper gives an overview of flooded area mapping with images obtained by an active radar sensor installed in satellite Sentinel-1 of the European Space Agency (ESA). The radar possesses its own radiation source, thus facilitating surveys regardless of the time of day, and thanks to longer radiation wavelengths that pass through the clouds and haze undisturbed, it does not depend on weather conditions and the state of the atmosphere, which makes it very practical for flood mapping. The analysed images cover a greater area of Grobničko polje in November 2016, when floods caused by record monthly precipitation quantities were recorded in this area. In November 2016, 486.6 mm of precipitation was recorded at the station Rijeka, and even 1311 mm at the station Platak in the hinterland. When the flood occurred, attention was mostly directed at remediating the problems caused by floods, such as flooded roads and a threat to the flooding of houses. Only the subsequent identification of the flooded areas offered a comprehensive insight into all flooded locations and the actual scope of the flood. In a series of satellite images, there is a visible change in the size of the flooded area during November and at the start of December 2016. On November 15, 0.07 km2 was flooded; on November 21, the flooded area increased to 0.56 km2; on November 26, the flooded area was estimated at 0.68 km2, while on December 2, 2016, the flooded area decreased to 0.53 km2.