Analiza nekih hidroloških vidova evakuacije velikih voda na području grada Zagreba / Ognjen Bonacci1, Dijana Oskoruš2.
Sažetak

U ovom članku su izvršene isključivo hidrološke analize povezane sa novim koncepcijskim rješenjem vezanim za projekt „Zagreb na Savi“. Naglasak je stavljen na definiranje broja dana godišnje s protocima Save kod Podsuseda višim od: (1) 500 m3 s-1; (2) 600 m3 s-1; i (3) 700 m3 s-1. Proračuni su izvršeni sa dnevnim protocima Save opaženim na vodomjernoj postaji Podsused u razdoblju 1949.-2012. Ukazano je na činjenicu postojanja zabrinjavajućeg trenda opadanja minimalnih i srednjih godišnjih protoka Save kod Podsuseda, a s tim i smanjivanja broja dana kada bi se vode iz rijeke Save prelijevale u kanal Odra. Ukazano je i na trend snižavanja podzemnih voda u okolici Grada Zagreba kao na složenost odnosa podzemnih voda i voda u koritu rijeke Save. Cilj rada je da pomogne pri donošenju konačnih odluka o rješavanju odnosa Grada Zagreba u odnosu na rijeku Savu..; This paper contains only hydrological analyses related to the new conceptual solution for the project „Zagreb na Savi“. The emphasis was placed on determination of the number of days per year with discharges of the Sava River at Podsused higher than: (1) 500 m3 s-1; (2) 600 m3 s-1; i (3) 700 m3 s-1. The calculations were carried out with the use of daily discharges of the Sava observed at the water gauging station Podsused in the period from 1949 - 2012. It is pointed out that there is an existing disturbing trend of decrease in the minimum and mean annual discharges of the Sava at Podsused, and thus also a decrease in the number of days when water from the Sava spills over into the Odra canal. It is further pointed out to a downward trend of groundwater levels in the vicinity of the City of Zagreb, and to complex relations between the groundwater and water in the Sava river bed. The aim of the paper is to assist in final decision making with regards to the relation between the City of Zagreb and the Sava River.