Elektrokemijska dezinfekcija bolničke otpadne vode / Anđelina Bubalo,  Morana Drušković, Jasna Hrenović.
Sažetak

Karbapenem rezistentne bakterije (CRB) su vodeći uzročnici emergentnih bolničkih infekcija diljem svijeta. CRB su nađene u bolničkim otpadnim vodama, kojima se šire putem skupne kanalizacije u okoliš. Prisutnost CRB u okolišu predstavlja javnozdravstveni rizik. U ovom radu ispitana je učinkovitost elektrokemijske dezinfekcije vode za uklanjanje emergentnih CRB. Istosmjerna električna struja (DC, eng. direct current) niske jakosti pokazala je baktericidni učinak prema čistoj kulturi CRB Acinetobacter baumannii u fiziološkoj otopini. Primjenom DC niske jakosti nakon reakcijskog vremena od 300 s uklonjeno je 25 % CRB iz sirove bolničke vode, pri čemu se značajno smanjila koncentracija amonijeva iona (NH4+), pH vrijednost vode ostala neutralna, a temperature vode nije prešla 36℃. Dezinfekcija bolničkih voda elektrokemijskim procesima čini se obećavajućom alternativom nedovoljno učinkovitoj kemijskoj dezinfekciji vode u svrhu sprečavanja širenja CRB u okoliš.. Carbapenem-resistant bacteria (CRB) are the leading cause of emergent hospital-acquired infections worldwide. The CRB have been found in hospital wastewater, where they spread through the common sewer into the environment. The presence of CRB in the environment poses a public health risk. The paper explores the efficiency of electrochemical wastewater disinfection to remove emergent CRB. Low voltage direct current (DC) showed a bactericidal effect on the pure culture of CRB Acinetobacter baumannii in saline. After the reaction time of 300 s of implemented low voltage DC, 25 % of CRB was removed from raw hospital wastewater. There was a significant reduction in the concentration of ammonium ion (NH4+), the pH value of water remained neutral and the water temperature did not exceed 36℃. The disinfection of hospital wastewater with electrochemical processes appears to be a promising alternative to insufficiently efficient chemical disinfection of water in the prevention of the CRM spread into the environment.